top of page

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Nền tảng EveHR (“Nền tảng” của chúng tôi) là dịch vụ, sản phẩm công nghệ được vận hành và phát triển bởi Công ty TNHH Nguồn lực Eve. Đồng ý sử dụng nền tảng đồng nghĩa với việc bạn hiểu và chấp thuận nội dung của Điều khoản sử dụng này.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại nơi làm việc hoặc trên thiết bị hay tài khoản do công ty hoặc tổ chức khác ("Tổ chức" của bạn) cung cấp, thì Tổ chức có khả năng có chính sách riêng về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, và việc sử dụng đó phải tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Vui lòng liên hệ với Tổ chức của bạn hoặc EveHR nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách. Để biết thông tin về các cách bảo vệ quyền riêng tư của EveHR, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email help@evehr.vn.

EveHR bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý Khách hàng khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

Khách Hàng/ Người Sử Dụng cần đọc và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của EveHR. 

Điều 1: Giải thích từ ngữ - Các định nghĩa

Công ty TNHH Nguồn lực Eve: Là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng EveHR (“EveHR”, “Eve” hay “chúng tôi”).

 

Khách hàng: Là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng Nền tảng EveHR hoặc sử dụng một trong các ứng dụng, dịch vụ được phát triển bởi EveHR. 

 

Ứng dụng EveHR: bao gồm các sản phẩm và dịch vụ khác nhau nhằm hỗ trợ tổ chức của Khách hàng vận hành và hoạt động hiệu quả. Trong đó, trang web thương mại: https://www.evehr.vn, các trang web có tên miền phụ của *evehr.vn (‘’Trang web”), các Nền tảng, ứng dụng điện thoại, trang web do chúng tôi cung cấp hoặc quản lý, cũng như tất cả các hình thức liên lạc với các cá nhân thông qua văn bản hoặc bằng miệng, chẳng hạn như email hoặc điện thoại (tất cả, gọi chung là "Dịch vụ" của chúng tôi).

 

Cổng Quản Trị EveHR: là nền tảng website, nơi một hoặc một nhóm người đại diện cho mỗi Khách Hàng quản lý thông tin tài khoản và hoạt động của Người sử dụng trên ứng dụng EveHR. 

 

Quản trị Viên: Mỗi Khách Hàng trên ứng dụng EveHR đều sẽ có một hoặc một nhóm người Quản trị Viên được đăng nhập vào Cổng Quản Trị EveHR và đại diện để quản lý & trao đổi thông tin giữa EveHR và Khách Hàng, và/ hoặc giữa Khách Hàng với những Người sử dụng/ Tài Khoản sử dụng. 

 

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản của người sử dụng do EveHR cung cấp cho Khách hàng theo yêu cầu của Khách Hàng hay Khách hàng tự khởi tạo trên nền tảng EveHR. Khách hàng có thể cấp quyền sử dụng cho các cá nhân khác tham gia sử dụng Dịch vụ. Bên cạnh đó, bằng hành động gửi đường dẫn mời tham gia EveHR tới các địa chỉ email, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng nền tảng cho các cá nhân và/hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng.

 

Người sử dụng: là các cá nhân được Khách Hàng tạo các tài khoản sử dụng hoặc uỷ quyền EveHR tạo để sử dụng ứng dụng EveHR.


Nhà cung cấp: là các cá nhân, tổ chức uỷ quyền cho công ty nguồn lực EveHR cung cấp sản phẩm và dịch vụ trực tuyến về quà tặng trên ứng dụng EveHR thông qua việc cho phép Tài khoản sử dụng quy đổi các phiếu quà tặng điện tử.

Điều 2:  Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Gói Phần Thưởng trên nền tảng EveHR (gọi tắt là "Thỏa thuận")

Là thỏa thuận giữa Khách Hàng trên nền tảng EveHR (sau đây gọi là "Khách Hàng") và Công ty TNHH Nguồn Lực Eve (sau đây gọi tắt là "EveHR"), quy định các điều khoản, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên áp dụng khi Khách Hàng sử dụng Dịch vụ Gói Phần Thưởng của EveHR. 

2.1 Dịch vụ Gói Phần Thưởng trên nền tảng EveHR (gọi tắt là "Dịch vụ")

Là các dịch vụ/sản phẩm công nghệ được vận hành và phát triển bởi Công ty TNHH Nguồn lực EveHR cung cấp trên Ứng dụng EveHR. Gói Phần Thưởng là giá trị bộ quà tặng điện tử (e-voucher) được cung cấp từ các nhà cung cấp cho EveHR,  được giao dịch thanh toán trả trước bởi Khách hàng, và được xem là tổng giá trị tối đa mà tất cả người sử dụng của mỗi Khách hàng được phép quy đổi thành phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) trên Ứng dụng EveHR. 

2.2 Giao dịch mua gói Phần Thưởng

Là các giao dịch thanh toán trả trước do Khách Hàng có thể được thực hiện thông qua cổng quản trị EveHR tại thời điểm mong muốn. Giá trị gói Phần thưởng tương đương tổng giá trị tối đa mà tất cả người sử dụng của mỗi Khách hàng được phép quy đổi thành phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) trên Ứng dụng EveHR. 

Gói Phần Thưởng được giao dịch thanh toán trả trước trực tuyến thay thế cho hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

2.3 Hạn mức của Gói Phần Thưởng

 

Do EveHR phát hành trên nền tảng website Cổng Quản Trị EveHR tương đương với một giá trị tiền tệ Việt Nam đồng và được xem là tổng giá trị tối đa mà tất cả người sử dụng của mỗi Khách hàng được phép quy đổi thành phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) trên ứng dụng EveHR cho các hàng hóa/dịch vụ từ các nhà cung cấp trên Ứng dụng EveHR.

2.4 Phí quản lý 

2.4.1 Phí quản lý là khoản phí mà chúng tôi phụ thu cho việc mua gói phần thưởng của bạn nhằm mục đích duy trì và cải thiện dịch vụ nền tảng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn: dịch vụ quản lý chứng từ, hỗ trợ và hợp tác với người bán/ nhà mua cung cấp. 

2.4.2 Phí quản lý sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ tình huống nào khi Khách Hàng đồng ý mua gói Phần Thưởng.

2.4.3 Mức phí thay đổi theo các gói tương ứng, được quy định rõ ràng trên cổng Quản Trị, cụ thể: Standard (1%), Growth (0.75%). Và chúng tôi  đưa ra mức ưu đãi miễn phí về phí quản lý cho lần đầu tiên giao dịch được liệt kê chi tiết trên cổng Quản Trị.

Điều 3: Quy định về sử dụng dịch vụ Gói Phần Thưởng

 

3.1 Trước khi sử dụng Dịch vụ, Khách Hàng cần đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định trong Thỏa thuận này và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ. 

 

3.2 Khi sử dụng Dịch vụ, Khách Hàng được hiểu là đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ tất cả các quy định trong Thỏa thuận này và/hoặc các quy định, chính sách, và các điều khoản liên quan khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ. 

Điều 4: Mua gói Phần Thưởng 

4.1 Phương thức thực hiện 

4.1.1 Khách Hàng có quyền thực hiện việc mua gói Phần Thưởng thanh toán trả trước trực tuyến trên tài khoản Cổng Quản Trị EveHR theo hướng dẫn trực tuyến của EveHR. 

 

4.1.2 Vào thời điểm tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Gói Phần Thưởng của EveHR nhận được tiền, EveHR sẽ ghi nhận vào số dư Gói Phần Thưởng của Khách Hàng trên cổng Quản Trị EveHR một số tiền theo giá trị Việt Nam đồng tương đương với số tiền mà EveHR nhận được theo tỷ lệ 1:1, không bao gồm các khoản phí khác mà Khách Hàng đã trả (nếu có). 

 

4.1.3 Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà Khách Hàng lựa chọn để mua gói Phần Thưởng của EveHR, thời gian EveHR xử lý để ghi nhận số dư của gói Phần Thưởng trên cổng quản trị EveHR của Khách Hàng có thể khác nhau, dao động từ 1-3 ngày làm việc sau khi thực hiện thanh toán thành công. 

 

4.1.4 Gói phần thưởng trên cổng quản trị EveHR là khoản trả trước và sử dụng đến khi hết giá trị của gói Phần Thưởng, và không được hoàn trả/ rút về tài khoản khi Khách Hàng vẫn còn đủ số dư khả dụng trừ các trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật từ Cổng Quản Trị EveHR và/hoặc hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ trực tuyến bị lỗi từ phía Nhà cung cấp dẫn đến Tài Khoản sử dụng trên ứng dụng EveHR không sử dụng được. EveHR sẽ tiếp nhận, xác minh và xử lý đối với các trường hợp lỗi như quy định tại khoản này cho Khách Hàng theo quy định của EveHR và/hoặc Nhà cung cấp trong từng thời điểm.

 

4.2  Phí Thanh Toán

4.2.1 Phí thanh toán được tính bởi đơn vị thanh toán khi mua gói Phần Thưởng được EveHR công bố rõ ràng trên cổng quản trị EveHR cho từng thời kỳ, tùy theo đặc điểm của từng loại hình thức thanh toán. EveHR không tính thêm bất kỳ loại phí thanh toán nào bên ngoài phí sử dụng dịch vụ. 

 

4.2.2 Phí thanh toán được tính bởi đơn vị thanh  (nếu có) sẽ được thu ngay khi phát sinh Giao dịch mua gói Phần Thưởng từ Khách hàng và tùy vào từng loại hình thức thanh toán được quy định.

 

4.3 Phương thức thanh toán

 

Để thanh toán mua gói phần thưởng, Khách Hàng có thể lựa chọn một trong những hình thức sau:

  • Thanh toán chuyển khoản (Bank transfer):

Thông tin tài khoản

CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY TNHH NGUỒN LỰC EVE

SỐ TÀI KHOẢN: 0071001309080

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

CHI NHÁNH: HỒ CHÍ MINH (PGD HÀM NGHI)

 

  • Thanh toán bằng thẻ ATM

Thẻ ATM của quý khách bắt buộc phải sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến (Internet Banking) để thực hiện phương thức thanh toán này.

 

  • Thanh toán bằng thẻ Credit/ Debit

  • Thanh toán trực tiếp qua cổng VNPAY

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng khi mua gói Phần Thưởng

5.1. Quyền của Khách Hàng

5.1.1. Khách Hàng được quyền tùy chọn giá trị của gói Phần Thưởng theo nhu cầu và mong muốn. 

 

5.1.2. Khách Hàng có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào sau khi đã gửi cho EveHR văn bản yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ/ hoặc gửi yêu cầu qua cổng Quản trị. Sau khi chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Khách Hàng không thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ. 

 

5.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng 

 

5.2.1 Cung cấp thông tin đúng và đầy đủ, tuân thủ các thủ tục và trình tự thanh toán và các hướng dẫn của EveHR. 

 

5.2.2 Sử dụng gói Phần Thưởng đúng mục đích và tuân thủ các cảnh báo của EveHR về phương thức bảo mật tài khoản nhằm hạn chế rủi ro ở mức cao nhất.

 

5.2.3 Phối hợp với EveHR và các cơ quan chức năng khi xảy ra tranh chấp, bị gian lận, khiếu nại liên quan đến việc người sử dụng quy đổi phiếu quà tặng điện tử từ Nhà Cung Cấp. 

 

5.2.4 Lưu trữ các thông tin Thanh Toán của EveHR, hóa đơn trực tuyến và các chứng từ liên quan đến giao dịch để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết. 

 

5.2.5 Khi đồng ý sử dụng Dịch vụ và chấp thuận thanh toán có nghĩa Khách Hàng đã hiểu rõ về mục đích và cách thức hoạt động của dịch vụ. EveHR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào do những nhầm lẫn của Khách Hàng khi chọn sai giá trị của Dịch Vụ.

 

5.2.6 Nếu Khách Hàng cho rằng đã xảy ra một gian lận, sai sót trong khi thực hiện Dịch vụ qua Cổng Thanh Toán hoặc số dư hiển thị trên cổng Quản Trị EveHR không trùng khớp, bao gồm nhưng không giới hạn: 

a) Bất kỳ chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý yêu cầu của Khách Hàng; hoặc 

b) Số dư Gói Phần Thưởng của Quản Trị Viên biến động bất thường mà không do Khách Hàng thực hiện; hoặc 

c) Mật khẩu và/hoặc thông tin của Khách Hàng đã đăng ký trên hệ thống EveHR bị tiết lộ cho Bên thứ ba; hoặc 

d) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Khách Hàng/ Người sử dụng; hoặc 

e) Các lỗi khác mà Khách Hàng phát hiện được xuất phát từ hệ thống của EveHR. Ngay khi phát hiện bất cứ tình huống nào nêu trên, Khách Hàng cần ngay lập tức liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của EveHR để được kiểm tra và xử lý. 

 

5.2.7 Khách Hàng có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn và bí mật đối với bất kỳ thông tin cá nhân, mật khẩu truy cập, và các yếu tố định danh khác khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của EveHR 

6.1. Quyền của EveHR 

6.1.1 Nếu EveHR có lý do cho rằng Khách Hàng/Người sử dụng vi phạm các hành vi cấm quy định tại Điều 7, EveHR sẽ có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết, hợp pháp để bảo vệ EveHR và/hoặc Khách Hàng khác hoặc Bên thứ ba có liên quan. Những hành động EveHR có thể thực hiện được bao gồm nhưng không giới hạn ở những hành động này: 

a) EveHR có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của Khách Hàng/ Người sử dụng vào Ứng dụng EveHR/ Cổng Quản Trị EveHR; 

b) EveHR có thể liên hệ với Nhà cung cấp/đối tác mà Khách Hàng/Người sử dụng giao dịch, liên hệ với ngân hàng của Khách Hàng, với Khách Hàng/Người sử dụng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của Khách Hàng/ Người sử dụng; 

c) EveHR có quyền từ chối việc tiếp tục thực hiện Dịch vụ cho các tài khoản mà EveHR nghi ngờ gian lận, trục lợi. Đồng thời, EveHR có thể phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật; 

 

6.1.2 EveHR không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Khách Hàng phải chịu phát sinh từ hoặc do: 

a) Việc Khách Hàng để mất, thất lạc, tiết lộ, để lộ thông tin dùng để đăng nhập vào Tài khoản cổng Quản Trị EveHR, dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Tài khoản cổng quản Trị hoặc Dịch vụ để phân bổ giá trị khoản tiền định danh đến Người sử dụng trực tiếp 

b) Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của EveHR , bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, lỗi gián đoạn do nhà cung cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khác; hoặc 

c) Bất cứ sự kiện hoặc tình huống bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn, chiến tranh, nội chiến,... hoặc các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác hoặc các sự kiện có tính chất tương tự. 

 

6.1.3 Quyết định phạm vi, loại thẻ ngân hàng và/hoặc tài khoản ngân hàng mà Khách Hàng có thể sử dụng để thanh toán. 

 

6.1.4 EveHR có thể tạm khóa, phong tỏa hoặc hủy quyền truy cập các khoản của Khách Hàng/ Người sử dụng trong thời gian không giới hạn nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra và/hoặc nếu Người sử dụng bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền. 

 

6.1.5 EveHR có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, EveHR có trách nhiệm thông báo trước cho Khách Hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ. 

 

6.1.6 EveHR được quyền sử dụng các dữ liệu không định danh về lịch sử và hiệu suất hoạt động của Khách Hàng/ Người sử dụng để tùy biến và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ. EveHR sẽ không sử dụng những dữ liệu này vào bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. EveHR được quyền cung cấp dữ liệu của Khách hàng/ Người sử dụng cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

a) EveHR được Khách Hàng/ Người sử dụng chấp thuận; và

b) Dịch vụ yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba; hoặc

c) Theo quy định của pháp luật.

 

6.1.7 Các websites (bao gồm và không giới hạn các tên miền), ứng dụng, giải pháp, các sản phẩm/dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến Dịch vụ đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp, toàn vẹn, duy nhất và không chuyển giao của EveHR. Mọi sự sao chép, thay đổi, sửa chữa mà không được phép bằng văn bản của EveHR đều bị coi là vi phạm Thỏa thuận này và quy định pháp luật.

 

6.1.8 EveHR có thể (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc giới hạn quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu hay nội dung nào của Khách hạn nếu chúng tôi cho rằng dữ liệu/nội dung đó vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận này, Thỏa thuận khách hàng với EveHR của Tổ chức bạn hoặc các luật hay quy định hiện hành. EveHR sẽ thông báo một cách hợp lý cho bạn hoặc Tổ chức của bạn về hành động đó, trừ khi bị pháp luật cấm.

EveHR hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp về EveHR, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng ý kiến của bạn mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào với bạn hay đền bù cho bạn.

6.2 Nghĩa vụ của EveHR

6.2.1 EveHR đảm bảo rằng hệ thống Dịch vụ chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ Gói Phần Thưởng EveHR.

6.2.2 Hỗ trợ Khách Hàng/ Người sử dụng, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách Hàng/ Người sử dụng trong quá trình sử dụng Dịch vụ và/ hoặc trong quá trình quy đổi phiếu quà tặng điện tử từ nhà cung cấp.

6.2.3 Bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu về giao dịch của Khách Hàng/ Người sử dụng, EveHR không được bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc được Khách Hàng/ Người sử dụng cho phép.

Điều 7: Các hành vi cấm

Khi sử dụng Dịch vụ, Khách Hàng/ Người sử dụng không được:

7.1. Vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách, quy định khác mà Khách Hàng đã thỏa thuận, xác nhận hoặc đồng ý với EveHR .

7.2. Vi phạm quyền tác giả, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của EveHR và của bất kỳ bên thứ ba có liên quan.

7.3. Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối EveHR, bất cứ Nhà cung cấp hoặc bất cứ bên nào khác có hoặc không có liên quan đến Dịch vụ.

7.4. Cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, sử dụng từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

7.5. Truy cập EveHR, nội dung liên quan hoặc thông tin qua các phương tiện không được EveHR cho phép (bao gồm thông qua việc trích xuất hoặc thu thập dữ liệu); tránh né việc kiểm soát truy cập hoặc tìm cách đoạt quyền truy cập trái phép vào EveHR hay các hệ thống, mật khẩu hoặc tài khoản liên quan.

7.6. Sử dụng Dịch vụ theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.

7.7. Phát tán virus, trojan, worms hoặc chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Khách Hàng khác và/hoặc của EveHR .

7.8. Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá hủy, làm suy yếu) các biện pháp bảo vệ mà EveHR thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống EveHR.

7.9 Hành động làm mất kết nối giữa hệ thống EveHR với Nhà cung cấp và/hoặc đối tác… hoặc ngược lại từ Nhà cung cấp đến hệ thống EveHR.

Điều 8: Thay đổi nội dung thỏa thuận

8.1 EveHR có thể sửa đổi, bổ sung nội dung Thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào bằng cách gửi thông báo thay đổi  cho Khách Hàng.

8.2 Khách Hàng được xem là đã nhận được thông báo nếu:

8.2.1 Các thông báo này đã được đưa lên websites chính thức và cổng Quản trị của EveHR cho Dịch vụ tại địa chỉ: www.evehr.vn; hoặc

8.2.2 Các thông báo này đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử (email) mà Khách Hàng đăng ký khi bắt đầu quá trình sử dụng Dịch vụ; hoặc

8.2.3 Được gửi tới số điện thoại Khách Hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ; hoặc

8.2.4 Được gửi, thông báo, cập nhật qua Cổng Quản Trị EveHR 

8.3 Trường hợp đối với những thay đổi như:

(a) tăng trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách Hàng, 

(b) hạn chế bớt các tính năng của dịch vụ đang cung cấp bởi EveHR

8.4 Nếu Khách Hàng không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Dịch vụ. Trường hợp Khách Hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ, thì được hiểu Khách Hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp nhận cũng như tuân thủ các nội dung thay đổi đó.

Điều 9: Chính sách xử lý khiếu nại và hoàn, huỷ 

9.1 Chính sách xử lý khiếu nại và hoàn, huỷ 

9.1.1 Việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại của EveHR tuân thủ quy định của luật pháp liên quan.

9.1.2 EveHR chỉ tiến hành xử lý khiếu nại khi nhận được thông tin yêu cầu từ Khách Hàng và/hoặc một bên thứ ba khi cung cấp các thông tin hợp lý, hợp lệ và có liên quan đến hoạt động và Dịch vụ EveHR.

9.1.3 Nhằm tránh các thất thoát tiếp tục xảy ra, khi tiếp nhận khiếu nại, EveHR sẽ thực hiện việc phong tỏa các tài khoản, các giao dịch có liên quan đến khiếu nại và tài khoản bị khiếu nại.

9.1.4 EveHR tiến hành kiểm tra thông tin và giải quyết khiếu nại trên cơ sở công bằng, minh bạch với Khách Hàng và các Bên liên quan.

9.1.5 Trong trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc hành vi lừa đảo có tổ chức, EveHR có trách nhiệm và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để cùng giải quyết.

9.1.6 Các khiếu nại chỉ được chấp thuận là phù hợp khi các giao dịch khiếu nại phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện Giao dịch thanh toán hoặc Người sử dụng gặp sự cố lỗi khi quy đổi phiếu quà tặng điện tử từ nhà cung cấp, trừ trường hợp Khách Hàng chứng minh không thể thực hiện việc khiếu nại do các yếu tố bất khả kháng, sau thời hạn này, EveHR có quyền từ chối giải quyết khiếu nại.

9.1.7 Các nhà cung cấp của EveHR đều có quy trình xử lý khiếu nại với thời hạn đã được thiết lập và EveHR phải tuân thủ vấn đề này. Vì vậy, EveHR có thể mất tối đa đến 180 ngày (hoặc thời hạn khác theo quy định của pháp luật, tùy vào thời hạn nào ngắn hơn) để xử lý khiếu nại tùy theo tính chất của các khiếu nại và EveHR khuyến khích Khách Hàng hợp tác và giữ liên lạc với chúng tôi đồng thời tuân thủ thời gian phản hồi thông tin trong toàn thời gian phối hợp xử lý khiếu nại để EveHR có thể thực hiện tốt việc xử lý khiếu nại này.

9.1.8 Trong quá trình xử lý khiếu nại, EveHR có quyền đề nghị Khách Hàng cung cấp các bằng chứng xác minh tính trung thực của khiếu nại, chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của Khách Hàng/ Người sử dụng để tiến hành xử lý khiếu nại. Các thông tin Khách Hàng cung cấp chỉ được trao đổi với mục đích xử lý khiếu nại.

9.2 Bồi hoàn

9.2.1 Khách Hàng đồng ý bồi hoàn cho EveHR và các bên liên quan của EveHR và đảm bảo cho họ không bị thiệt hại bởi mọi tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với EveHR và/hoặc các nhân viên, cán bộ… của EveHR phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  •  Việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ);

  •  Việc Khách Hàng vi phạm những Điều Khoản Chung này.
     

9.2.2  Nếu lỗi xuất phát từ hệ thống EveHR, chúng tôi  sẽ tiến hành xác định lỗi, kiểm tra và hoàn trả đúng thông tin do hệ thống ghi nhận. EveHR sẽ gửi văn bản chính thức, giải trình toàn bộ thông tin về lỗi đến Khách Hàng và đối tác có liên quan. 

Điều 10: Trường hợp bất khả kháng

a) EveHR không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng hoàn toàn yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa ngay lập tức hoặc Hệ thống đảm bảo hoạt động của Dịch vụ trên (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng để cung cấp sản phẩm và Dịch vụ tốt nhất đến Khách Hàng/ người sử dụng.

b) Sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của EveHR , bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng gián đoạn do Dịch vụ cần được nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, lỗi gián đoạn do nhà cung cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khác.

c) Bất cứ sự kiện hoặc tình huống bất khả kháng nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn, chiến tranh, nội chiến,... hoặc các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác hoặc các sự kiện có tính chất tương tự. 

 

Điều 11: Các quy định khác

11.1 Liên lạc với EveHR

Khách Hàng có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ của EveHR theo một trong các phương thức sau:

 • Gọi tới số điện thoại: 0326 257 070;

 • Gửi email tới địa chỉ help@evehr.vn

 • Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ thông qua fanpage chính thức của sản phẩm https://www.facebook.com/Evehr.vn hoặc website https://www.evehr.vn 

11.2 Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

EveHR và Khách Hàng đồng ý nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của Thỏa thuận này và các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục đính kèm (nếu có). Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng hoặc hòa giải. Trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không thành, thì một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.

11.3 Tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này vẫn có hiệu lực sau khi Khách Hàng ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ. 

Ngay cả khi ngừng, chấm dứt sử dụng Dịch vụ, Khách hàng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ở chừng mực liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng trong thời gian sử dụng Dịch vụ.

NGÀY CẬP NHẬT GẦN NHẤT: 19/09/2022

bottom of page