top of page

KHÍA CẠNH NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC CỦA VIỆC CÔNG NHẬN ĐỒNG CẤP (PEER-TO-PEER RECOGNITION)