top of page

XU HƯỚNG ĐẠI TỪ CHỨC (THE GREAT RESIGNATION): THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI MỚI CHO DOANH NGHIỆP